Οι σκοποί του έργου είναι:

  • Η προώθηση της εκμάθησης της L2 στις μητέρες μετανάστες με παιδιά ηλικίας 2 με 6 και η ένταξή τους στη χώρα υποδοχής.
  • Η προώθηση της γνώσης των αρχών παιδικής φροντίδας, της αγωγής του πολίτη και των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ μεταξύ των μητέρων μεταναστών.
  • Η αίσθηση του ανήκειν στις γυναίκες μετανάστριες από τη χώρα υποδοχής, καθώς αισθάνονται πιο σίγουρες για τις αλληλεπιδράσεις τους και λιγότερο περιθωριοποιημένες.
  • Να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη συμμετοχή των μητέρων μεταναστών στη σχολική ζωή των παιδιών τους και να είναι μέρος της σχολικής κοινότητας.
  • Η προετοιμασία των μητέρων μεταναστών με παιδιά προσχολικής ηλικίας για τη διασύνδεση τους με τα δημόσια ιδρύματα για τις ανάγκες της οικογένειάς τους.
  • Να βοηθήσει τις μητέρες μετανάστες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες να μοιραστούν την εμπειρία τους και τη διαδικασία προσαρμογής τους στη χώρα υποδοχής, στηρίζοντας έτσι η μια την άλλη στην προσπάθειά τους να ανήκουν στον νέο πολιτισμό και την κοινωνία.

Οι στοχοί του έργου:

  • Να σχεδιάστεί και να διεξαχθεί πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου μεθοδολογίας και εργαλειών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μάθησης της L2 σε μητέρες μετανάστες χάρη στην αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους.
  • Να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης κατάλληλο να αξιοποιηθεί οπουδήποτε στην Ευρώπη για την προώθηση της εκμάθησης της L2 στις μητέρες μετανάστες καθώς και τις αρχές παιδικής φροντίδας, τη διαχείριση της οικογένειας, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ.
  • Να αναπτυχθούν νέες τεχνικές διδασκαλίας που βασίζονται στην προσέγγιση "μαθαίνω κάνοντας" για την προώθηση των κινήτρων των μητέρων μεταναστών που εμπλέκονται στη μάθηση της L2 μειώνοντας έτσι  τον κίνδυνο εγκατάλειψης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ