Σε αυτή η ΔΕ θα αναπτύχθει και θα εφαρμόστει πιλοτικά το διαδικτυακό μάθημα για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς για τη δεύτερη γλώσσα και εκπαιδευτές που εργάζονται με τις γυναίκες μετανάστες.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τον υπεύθυνο κατάρτισης και μεταξύ τους μέσω ενός ειδικού φόρουμ.

Το πρωτότυπο θα παραχθεί στις εκδόσεις 1 και 2.

Το μάθημα θα διαρκέσει 50 ώρες και θα δοθεί επεξήγηση της μεθοδολογίας, των τεχνικών διδασκαλίας και του περιεχόμενου της κάθε ενότητα που αναπτύχθηκε στη ΔΕ4.

Οι εταίροι θα παράξουν μια εθνική έκθεση βασισμένη στο σύνολο των ανατροφοδοτήσεων από τους συμμετέχοντες στο μάθημα.

Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων παραδοτέων, οι εταίροι θα δημιουργήσουν μια δεύτερη έκδοση του πρωτότυπου διαδικτυακού μαθήματος για τους εκπαιδευτές, προσαρμόζοντάς το στις εισηγήσεις που συγκεντρώθηκαν από την ανατροφοδότηση που λήφθηκε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

ΕΤΑΙΡΟΙ