Newsletter 6 SE

 

logo

Nyhetsbrev nr. 6

Juni 2016

banner
---
 

Das Projektet

Det europeiska projektet "Mödrar och barniL2" är riktat tillinvandrarmödrarmedbarn mellan2och6 år och syftar till attförbättra deraskunskaper omdet lokala språketrelaterade tillde aspektersom rör barnochdet dagliga livet, mat, hälsa, utbildning, ny teknik och kommunikation medden offentliga sektorn

www.mothersandchildren.eu

Det senaste partner mötet

Det sista transnationella mötet för L2M projektet hölls i Senigallia, Italien, den 26 och 27 maj. Partnerna diskuterade och fattade beslut om de viktigaste frågorna

Partnerna betonade vikten av metodologin som används i L2M, de kommenterade de olika situationer i varje land och hur de kommer att fortsätta att använda metodologin under de kommande åren när det finansierade stödet för projektet upphör i juni 2016.

 

Transnationellt möte 

E-kurs för lärare:

Kursen kommer i sin online-version att finnas tillgänglig på följande språk: engelska, italienska, svenska, tyska, grekiska och spanska med de senaste uppdateringarna från Cardet.

Videos:

Nya filmer finns tillgängliga på den You Tube kanal som är dedikerad till projektet.

Slutkonferenser:

Varje partner kommer att anordna slut konferenser i syfte att främja den metod som använts, och resultaten från projektet.

L2M webbplats:

Projektets webbplats kommer att finnas tillgänglig fram till juli 2019

Partnernas hemsidor:

Partnerna kommer att skapa en sida på sina webbplatser med möjlighet att ladda ner material som producerats av projektet

Exploateringsplanen:

Denna plan beskriver åtgärderna att följa för att främja hållbarheten i projektet utöver dess livslängd och att garantera projektets integrering i partnerorganisationerna och deras länder, och på en bredare europeisk/internationell nivå.

Spridningsverksamhet 

Bland de senaste händelserna där parterna har deltagit, kan vi lyfta fram följande:       

ITALIEN

Under den sista fasen av projektet fortsatte den italienska partnern med spridningsverksamhet för att synliggöra projektet till lokala och regionala intressenter. Till exempel på lördagen den 28 maj deltog den italienska partnern i ett initiativ som kallas "Le mille e una storia: Senigallia crocevia di sguardi, sapori e racconti".
Invandrarorganisationer och föreningar som är engagerade i området för social integration hade möjlighet att visa sitt arbete och organisera små aktiviteter för barn, studenter och vuxna.

Representanter från projektet Mothers and Children in L2 organiserade ett litet spel i syfte att få människor att reflektera över de svårigheter en person kan ha när de bor i ett främmande land utan att kunna språket.
Filmerna som produceras av parterna visa de viktigaste projektaktiviteterna och trycksaker har delats ut till alla deltagare.

Dessutom kommer en slutkonferens att äga rum den 20 och 21 juni: många regionala och nationella organ och organisationer kommer att samlas i Senigallia att diskutera integrationspolitiken för migrerande mödrar.
Konferensens titel är "Diseguaglianza nelle diseguaglianze. La donna profuga e Migrante: aspetti Medici, sociali e psicologici ".
Ett av de viktigaste resultaten av projektet är en e-plattform som kommer att träna andraspråks-lärare att använda vår metod: Som en del av exploateringen av projektet kommer den italienska partnern att anordna en föreläsning för lärare i syfte att introducera dem till plattformen och se till att de använder vår metodik och verktyg inom deras framtida utbildningar.

Spridningsaktiviteter I Senigallia, Italien

CYPERN

Slutkonferenser i Cypern

När nu L2M projektet är i sitt slutskede, höll Cardet två sista konferenser i Cypern i syfte att presentera de slutliga resultaten av projektet och lyfta fram dess potential för exploatering med invandrargrupper i Cypern. Den första slutkonferens hölls i mitten av april med en av de viktigaste målgrupperna för L2M projektet - lärare som fokuserar på att lära grekiska för invandrare. Den andra slutkonferensen hölls i mitten av juni och riktar den andra huvudsakliga målgruppen för L2M projektet - invandrare, och mer specifikt migrerande mödrar. I båda slutkonferenserna deltog en stor mängd deltagare, och det var en övervägande positiv känsla när det gäller fördelarna med lärarutbildning och kursen för mödrar som har genomförts som ett betydande resultat av L2M projektet. Dessutom fanns det en hel del intresse för hållbarhet för projektet genom att erbjuda kurser för lärare och för mödrar till relevanta målgrupper i framtiden.

L2M presenterades vid en Internationell Konference om Migration

L2M Projektet presenterades vid en konferens med en panel för utbildning och migration, inom ramen för den internationella konferensen "Mot en övergripande strategi för migration: Internationella och sociala dimensioner". Konferensen arrangerades av Jean Monnet Center of Excellence vid University of Nicosia, Cypern, och akademiker, representanter icke-statliga organisationer, journalister, departementstjänstemän och lärare deltog. L2M projektet mottogs positivt vid konferensen där deltagarna fokuserar på det globala värdet i tiden när det gäller migrations- och flyktingdynamik i Europa

 

Konferens i Cypern

Konferens i Cypern

SVERIGE

Även i Sverige är aktiviteterna i full gång, seminarier och konferenser som riktar sig till lärare i andraspråk, lärare och coacher i olika program för invandrare, invandrarföreningar, arbetsförmedlingar och kommunrepresentanter. Projektets resultat mottas mycket positivt och vi tror på ett fortsatt bra mottagande från målgrupperna. Vi kommer att delta på en stor konferens i mitten av augusti, efter projektets slut, för att vidare sprida resultaten fråm L2M projektet


Dissemination event in Sweden in June

SPANIEN

Den spanska partnern har organiserat olika konferenser som riktar sig till invandrarföreningar, representanter för icke-statliga organisationer, lärare och intressenter i syfte att främja resultaten av projektet.
Dessutom fortsätter aktiviteten i media även med publiceringen av flera artiklar i lokala och regionala tidningar.


Konferens i Spanien

Artiklar i Spanien

Partners:

CIDI, Italy: www.scuola.cidiweb.com scuola@cidiweb.com

Kindervilla, Austria: www.kindervilla.info office@kindervilla.info

Cardet, Cyprus: www.cardet.org katerina.theodoridou@cardet.org

Folkuniversitet, Sweden: www.folkuniversitetet.se ingmarie.rohdin@folkuniversitetet.se

Santurban, Spain: www.santander.es proyectoseuropeos@santander.es

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Project Number 540030-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP “Mothers and Children in L2”

--
--